Βασικός σκοπός του προγράμματος «Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (3η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης». Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση), είναι η δημιουργία ενός Κόμβου συνεργασίας φιλόλογων ερευνητών και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο τη διαμόρφωση ενός δικτύου κειμένων (λογοτεχνικά, πολιτισμικά, χρηστικά, πολυμορφικά), το οποίο θα διευκολύνει τη διερεύνηση των εννοιών της ταυτότητας και της ετερότητας στις ποικίλες εκφάνσεις τους και στη διαχρονία τους.

Το δίκτυο κειμένων αναπτύχθηκε σε συνεργασία με σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου. Στη συνέχεια τα κείμενα δοκιμάστηκαν στις σχολικές τάξεις και ο Κόμβος εμπλουτίστηκε με σχετικές διδακτικές προτάσεις από εκπαιδευτικούς.

Το υλικό έχει ενταχθεί σε βάση δεδομένων και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. ως ανοικτό μαθησιακό περιεχόμενο, προκειμένου να αξιοποιείται ελεύθερα από καθηγητές και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην κατανόηση και στην αποδοχή των εννοιών της ταυτότητας και της ετερότητας.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη από τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών που συνδέονται με την ετερότητα (βλ. τον σύνδεσμο https://forms.gle/RQARKr9skP1jpv4g6). Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν και υλοποίησαν εκπαιδευτικά σενάρια βασισμένα στο δίκτυο κειμένων. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας έχουν διαχυθεί μέσω επιμορφωτικών ημερίδων και του μαθητικού συνεδρίου.